Licences.lv izmanto divu veidu sīkdatnes:
 1. Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
 2. Sīkdatnes, kas Licences.lv sniedz informāciju par interneta vietnes www.licences.lv apmeklējumu un, kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Piekrītu

Licences.lv sistēmas lietošanas noteikumi

SISTĒMA – Latvijas Motosporta federācijas informācijas sistēma sportistu, mehāniķu, tiesnešu, sacensību direktoru, trašu, sporta motociklu un kalendāru reģistrēšanai un speciālo licenču (atļauju) izsniegšanai, kas pieejama interneta vietnē www.licences.lv;
Lietotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto SISTĒMU;
LaMSF – Latvijas Motosporta federācija.

 1. Vispārēja informācija
  1. SISTĒMA paredz iespēju lietot šādus LaMSF pakalpojumus: sportistu, mehāniķu, tiesnešu, sacensību direktoru, trases, sporta motociklu un kalendāra reģistrēšanu un speciālo licenču (atļauju) izsniegšanu, sportistu apdrošināšanu, starta numuru reģistrēšanu, LaMSF informatīvo paziņojumu saņemšanu, kā arī informatīvu vēstuļu izsūtīšanu SISTĒMAS Lietotājiem par ar LaMSF un Sistēmu saistītiem jautājumiem.
  2. SISTĒMA paredz iespēju lietot šādus LaMSF pakalpojumus: sportistu, mehāniķu, tiesnešu, sacensību direktoru, trases, sporta motociklu un kalendāra reģistrēšanu un speciālo licenču (atļauju) izsniegšanu.
  3. SISTĒMAS lietošanu un tajā paredzētos pakalpojumus nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti, šie SISTĒMAS lietošanas noteikumi un LaMSF noteikumi un dokumenti, kas pieejami LaMSF mājas lapā www.lamsf.lv:
   1. LaMSF statūti;
   2. LaMSF Sporta kodekss un tam pakārtotie LaMSF motosporta veida komisiju noteikumi, nolikumi un dokumenti;
   3. LaMSF Ētikas kodekss;
   4. LaMSF dažādas dokumentācijas un diferencēto biedru maksu nolikums;
   5. LaMSF pasākumu apmeklēšanas nolikums;
   6. LaMSF nolikums par sportistu klasifikāciju motosportā;
   7. Citi LaMSF prezidija, motosporta veidu komisiju, tiesnešu kolēģijas un disciplinārās un arbitrāžas komisijas izdotie dokumenti;
   8. FIM (Starptautiskas Motociklistu federācijas) un FIME (Eiropas Starptautiskās Motociklistu federācijas) noteikumi, reģistrējot (piesakot) FIM un FIME sniegtos pakalpojumus.
  4. Jebkura informācija šo Noteikumu ietvaros uzskatāma par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas, ja informācija nosūtīta, izmantojot SISTĒMU. Gadījumā, ja informācija nosūtīta ārpus SISTĒMAS informācija uzskatāma par saņemtu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem.
 2. Lietotājs apņemas:
  1. lietot SISTĒMĀ pieejamos pakalpojumus atbilstoši Noteikumu 1.2. punktā noteiktajam;
  2. sekot līdzi izmaiņām Noteikumu 1.3. punktā uzskaitītajos noteikumos;
  3. nodrošināt lietotāja noteiktās paroles saglabāšanu un slepenību, kā arī pēc SISTĒMA automātiski ģenerētā atgādinājuma veikt paroles nomaiņu. Ja Lietotāja parole ir kļuvusi zināma trešajai personai, nekavējoties pieslēgties SISTĒMA un nomainīt paroli;
  4. paziņot LaMSF par problēmām, kas radušās SISTĒMAS elektronisko pakalpojumu izmantošanas gaitā, izmantojot SISTĒMĀ iebūvēto ziņojumu sūtīšanas iespēju, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz elektroniskā pasta adresi vai zvanot uz tālruņa numuriem, kas norādīti LaMSF interneta mājas lapā;
  5. izmantot SISTĒMĀ īstenotos pakalpojumus tikai atbilstoši SISTĒMAS noteikumiem un LaMSF noteikumiem un neveikt darbības, kas varētu radīt SISTĒMAS darbības traucējumus vai apdraudēt datu drošību;
  6. uzņemties atbildību un atlīdzināt LaMSF radītos zaudējumus par visām SISTĒMAS veiktajām darbībām, tajā skaitā par visām trešo personu veiktajām darbībām SISTĒMĀ, ja šīs personas piekļūst SISTĒMAI, izmantojot Lietotāja piekļuves datus, kurus tās ir ieguvušas vai nu ar Lietotāja atļauju, vai viņa neuzmanības rezultātā.
 3. LaMSF apņemas:
  1. nodrošināt Lietotājam pieeju SISTĒMAI, izmantojot LaMSF izsniegtos lietotāja autentifikācijas līdzekļus vai, ja SISTĒMĀ pieejams, uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegto kvalificēto sertifikātu (drošā elektroniskā paraksta radīšanas līdzekli), kā arī izmantojot vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla latvija.lv sniegtos autentifikācijas pakalpojumus, un pieeju sistēmu lietotāju rokasgrāmatām SISTĒMAS lapā un šiem noteikumiem;
  2. izmantojot SISTĒMAS un LaMSF interneta mājas lapu, informēt Lietotāju par jaunumiem SISTĒMĀ, plānotajiem darbības pārtraukumiem un izmaiņām 1.2. punktā minētajos noteikumos;
  3. sniedz Lietotājam pakalpojumus, nosūtot informāciju, piemēram, atgādinājumu par Lietotāja pārstāvēšanas termiņa beigām, uz Līgumā norādīto Lietotāja elektroniskā pasta adresi;
  4. bloķē Lietotāja piekļuvi SISTĒMAI, ja LaMSF ir konstatējis, ka:
   1. Lietotājs ir pārkāpis šos SISTĒMA lietošanas noteikumus;
   2. Lietotājs, izmantojot SISTĒMAS sniegtās iespējas, veicis vai mēģinājis veikt pretlikumīgas darbības;
   3. no Lietotāja iekārtas vai tā vārdā tiek veiktas LaMSF nezināmas darbības, līdz apstākļu noskaidrošanai Lietotājs veicis 5 (piecus) nesekmīgas autentifikācijas mēģinājumus.
  5. ja Lietotājs ir aizmirsis LaMSF izsniegto paroli vai lietotāja vārdu, piešķir Lietotājam jaunu paroli pēc Lietotāja tiešsaistes pieprasījuma, jauno paroli nosūtot uz Līgumā norādīto Lietotāja elektroniskā pasta adresi, un kura netiek koplietota ar citu SISTĒMAS lietotāju;
  6. pēc Lietotāja paroles atjaunošanas pieprasījuma pa tālruni LaMSF pārstāvis nosūta uz Lietotāja Līgumā norādīto Lietotāja elektroniskā pasta adresi jaunu paroli, ja vienlaikus ir ievēroti šādi nosacījumi:
   1. nav beidzies Lietotāja tiesību termiņš;
   2. Lietotājs pareizi nosauc savu personas kodu;
   3. Lietotājs pareizi atbild uz slepeno jautājumu, kuru viņš ir norādījis, pirmo reizi pieslēdzoties piekļūstot SISTĒMA;
   4. Lietotājs ir apstiprinājis, ka LaMSF pārstāvja nosauktā Lietotāja elektroniskā pasta adrese ir korekta un tā netiek koplietota ar citu SISTĒMAS lietotāju;
  7. ja nepieciešams, LaMSF pārstāvim ir tiesības uzdot papildu jautājumus, lai pārbaudītu Lietotāja identitāti;
  8. ja Lietotājs nevar pareizi atbildēt uz LaMSF pārstāvja pa tālruni uzdotajiem jautājumiem, Lietotājam paroles atjaunošanai ir personīgi jāierodas LaMSF vai jāsniedz iesniegums elektroniski, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
  9. lietotājam personīgi ierodoties LaMSF un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību jeb elektronisko identifikācijas karti (eID);
  10. ja Lietotājam ir mainījusies elektroniskā pasta adrese, jaunas paroles izsniegšana ir iespējama tikai pēc jauna Lietotāja iesnieguma iesniegšanas LaMSF;
  11. ja Lietotāja piekļuve SISTĒMĀ ir bloķēta, pamatojoties uz to, ka Lietotāja darbībās SISTĒMĀ ir konstatējamas pretlikumīgu darbību pazīmes, LaMSF ir tiesīgs nepieciešamības gadījumā liegt attiecīgajam Lietotājam piekļuvi SISTĒMAI līdz brīdim, kamēr attiecīgā iestāde vai tiesa nebūs pieņēmusi lēmumu vai spriedumu saistībā ar konstatētajām pretlikumīgajām darbībām, kas būtu stājies likumīgā spēkā.
 4. Lietotāja reģistrācija sistēmā:
  1. Lietotājs var tikt reģistrēts SISTĒMĀ šādos veidos:
   1. ierodoties LaMSF un noslēdzot Līgumu par SISTĒMAS lietošanu;
   2. pirmreizēji reģistrējoties SISTĒMĀ un noslēdzot rakstveida līgumu ar LaMSF par SISTĒMAS izmantošanu viena mēneša laikā no reģistrācijas SISTĒMĀ.
  2. 4.2. Gadījumā, ja Lietotājs viena mēneša laikā no pirmās reģistrācijas SISTĒMĀ nav noslēdzis rakstveida Līgumu ar LaMSF, LaMSF ir tiesīgs anulēt Lietotājam pieeju kontam līdz Līguma noslēgšanai vai neatgriezeniski dzēst Lietotāja kontu.
  3. 4.3. Nereģistrētie lietotāji var veikt darbības SISTĒMĀ un pieteikt pakalpojumus, kuriem nav nepieciešama speciāla reģistrācija.
  4. 4.4. Lietotājam, kuram ir nepieciešams saņemt LaMSF licenci ir jāievieto:
   1. 4.4.1. foto attēlā ir jāataino skaidri atpazīstams reģistrētais lietotājs;
   2. 4.4.2. foto attēlam ir jābūt augstas izšķirtspējas un skaidri saprotamam;
   3. 4.4.3. foto attēla fonam, kurā redzams reģistrētais lietotās, ir jābūt gaišam un neitrālam;
   4. 4.4.4. foto attēlam ir jābūt centrētam uz lietotāja seju;
   5. 4.4.5. foto attēlā nedrīkst atainot dažādus objektus, dzīvniekus vai citus cilvēkus;
   6. 4.4.6. foto attēla fonā nedrīkst būt redzamas nekāda veida ēkas;
   7. 4.4.7. foto attēlam ir jāatbilst mūsdienu sabiedrībā pieņemtajām ētikas un morāles normām;
   8. 4.4.8. foto attēls nedrīkst būt ar vulgāru, pornogrāfisku vai erotisku saturu;
   9. 4.4.9. foto attēlā personai jābūt BEZ uzvilktas ķiveres galvā (lai personas seja būtu skaidri saskatāma);
   10. 4.4.10. foto attēlā personai jābūt bez motocikla (tikai sejas attēls profilā).
 5. Atļauja lietot fizisko personas datus:
  1. Iepazīstoties ar šiem noteikumiem, Lietotājs ir informēts, ka LaMSF apstrādā Lietotāja personas datus, kas nepieciešami līguma izpildei un Sistēmā pieejamo pakalpojumu sniegšanai.
  2. Ja Lietotājs ir juridiskā persona, tad Lietotājs ir atbildīgs par tā norādīto un SISTĒMĀ ievadīto fizisko personu datu apstrādes pamatotību un fizisko personu informētību par datu apstrādi un nodošanu LaMSF.
  3. LaMSF, pamatojoties uz Lietotāja sniegtajiem datiem, apstrādā šādus personu datus – vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, tālrunis, deklarētā un dzīvesvietas adrese, LaMSF licence dalībai motosporta sacensībās, ārsta izziņa (atļauja) dalībai motosporta sacensībās.
  4. Ja Lietotājs nevēlas, ka LaMSF apstrādā tā personas datus, Lietotāja konts netiek izveidots un Lietotājam SISTĒMĀ nodrošinātie pakalpojumi ir pieejami tikai klātienē LaMSF.
  5. Lietotājam jebkurā brīdi ir tiesības atsaukt atļauju apstrādāt savus personas datus.
  6. Ja Lietotājs atsauc atļauju apstrādāt savus personas datus, Lietotājam LaMSF pakalpojumi, no atsaukuma saņemšanas brīža LaMSF, vairs nav pieejami un visas Lietotājam izsniegtās LaMSF licences (atļaujas) vairs nav spēkā un nav atjaunojamas. Šādā gadījumā, lai saņemtu LaMSF pakalpojumus, Lietotājam no jauna ir jāsniedz atļauja personu datu apstrādei, jāveic visi paredzētie maksājumi, kā arī no jauna jāiesniedz visi personas dati, kas nepieciešami pakalpojumu saņemšanai.
  7. Ja LaMSF tiek iesniegts iesniegums par personas datu apstrādes pārtraukšanu, no personas par kuru datus ir sniedzis Lietotājs, LaMSF pārtrauc attiecīgās personas datu apstrādi un personai, kurai iesniegusi iesniegumu, izsniegtās LaMSF licences (atļaujas) vairs nav spēkā un nav atjaunojamas. Šādā gadījumā, lai saņemtu LaMSF pakalpojumus, attiecīgajai personai ir jāsniedz atļauja personu datu apstrādei, jāveic visi paredzētie maksājumi, kā arī no jauna jāiesniedz visi personas dati, kas nepieciešami pakalpojumu saņemšanai.
 6. Izņēmumi un ierobežojumi:
  1. LaMSF nav atbildīgi par zaudējumiem, tajā skaitā materiālajiem, kas ir radušies vai var rasties nākotnē Lietotājam vai jebkurai trešajai personai, kas ir radušies:
   1. Lietotājam ievadot kļūdainu, neprecīzu, nepareizu vai maldinošu informāciju;
   2. Lietotājs nodevis savu pieejas informāciju trešajām personām;
   3. Lietotājs nav ievērojis pienācīgu rūpību savas pieejas informācijas un sistēmā esošo personas datu aizsardzībai.
 7. Informācijas izsniegšana trešajām personām:
  1. Informācija izsniedzama trešajām personām tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.


Lūdzu uzgaidiet..
REĢISTRĒTIEM LIETOTĀJIEMReģistrēties
Aizmirsi paroli? Spied šeit!